fa-IRen-US
Menu

تماس با معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

آقای دکتر علی ویسی

مسئول دفتر: خانم جنت شعار
تلفن: 52722014-061 
دورنگار: 52722014-061
آدرس: بهبهان- میدان شهید محسنی- فرهنگسرای بهبهانیان- ساختمان آموزشی شماره 2 دانشکده علوم پزشکی بهبهان-معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی-فرهنگی